Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op
deze internetsite van Communicatiekunst. U wordt verzocht
deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te
benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden
informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze
Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
Hoewel Communicatiekunst tracht juiste, volledige en actuele
informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden,
verstrekt Communicatiekunst expliciet noch impliciet enige
garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden
informatie juist, volledig of actueel is. Communicatiekunst
garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononder-
broken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere
internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van
deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of
via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende
software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
Communicatiekunst, of de rechthebbende, behoudt alle rechten
met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden
informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).
Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren,
te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te ver-
spreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Communicatiekunst of rechtmatige toestemming
van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel
afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.